Ostrzeżenie: Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK

Regulamin Promocji Darmowa dostawa na produkty Mobi

Regulamin Promocji

,, Darmowa dostawa na produkty Mobi

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady organizacji Akcji Promocyjnej pod nazwą ,,Darmowa dostawa na produkty Mobi, zwanej w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Promocją”.

2. Organizatorem Promocji jest MULTI WNĘTRZA ROBERT KLĘK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą we Włosaniu, ul. Królowej Polski 32, 32 - 031 Mogilany, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000295128, NIP: 9442175830 oraz REGON: 120602424 zwana dalej „Organizatorem”.

3. Promocja będzie prowadzona wyłącznie w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem https://multiwnetrza.pl.

4. Ustala się czas trwania Promocji od dnia 27 stycznia 2020 r. godzina 0:00 do dnia 29 lutego 2020 r. godzina 23:59:59.

 

§ 2

ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 

1. Produkty objęte promocją zamówione od dnia 27 stycznia 2020 r. godzina 0:00 do dnia 29 lutego 2020 r. godzina 23:59:59 zostaną dostarczone nieodpłatnie na adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Klienta.

2. Nieodpłatna dostawa jest naliczana w koszyku. Koszt przesyłki do Klienta ponosi Organizator.

3. O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia zamówienia.

4. Promocja obejmuje jedynie produkty marki Mobi.

5. W przypadku gdy zamówienie w koszyku obejmuje również inne produkty niż marki Mobi, produkty inne niż marki Mobi znajdujące się w koszyku nie są objęte Promocją.

6. Promocja nie dotyczy zamówień, dla których Klient wybiera płatność za pobraniem przy odbiorze towaru.

7. Klient może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie.

 

§ 3

REKLAMACJE

 

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty zakończenia Promocji.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko reklamującego jak również opis i przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez reklamującego.

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na piśmie.

4. Reklamacje rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 

§ 4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów jest Organizator.

2. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny: ul. Zakopiańska 58, 30 - 418 Kraków.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta wyrażona w związku z uczestnictwem w Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz wypełnianie przez Organizatora obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO).

5. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

6. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

7. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Promocji, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych, operatorom pocztowym, przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo.

8. Dane osobowe dotyczące Klientów będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie są przekazywane do państwa trzeciego.

10. Każdy którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

- sprostowania danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- przeniesienia danych osobowych,

- usunięcia danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. Istnieje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Infolinia urzędu tel. 606 950 000, www.uodo.gov.pl.

 

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Udział Klienta w Promocji oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Klientów, w tym naruszać praw już nabytych przez Klientów przed dokonaniem zmiany.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://multiwnetrza.pl.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Promocji.

  .